ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
1 หมู่ 10 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
โทร.074-386646 ต่อ 115